Vaučeri i rezervacija

Iskoristite besplatan vaučer od 10.000, 00 dinara za smeštaj i odmor u Sokobanji od najmanje pet dana, bilo u privatnom ili hotelskom smeštaju. Od 2018. godina Sokobanja je u programu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije za subvenciju iznajmljivanja smeštaja. Rezervacije kreću krajem aprila i traju do oktobra a nekad i duže. Vaučer pokriva cenu smeštaja ali ne i ishranu, piće, zdravstvene usluge, boravišnu taksu, itd… Danas u Sokobanji postoji ozbiljan broj privatnih smeštaja koji je izdaju na vaučere. Ukoliko volite pravi odmor, bez prevelike gužve, najbolje je iskorisiti vaučer van sezone, pre jula ili od septembra. Apartmani na vaučer se iznajmljuju u hotelima, SPA centrima, stanovima u zgradama, privatnim kućama ili vilama. Sobe na vaučer I i II kategorije uglavnom rezervišu jedna ili 2 osobe u hotelu ili privatno. Masaže, sauna, bazen kao i ishrana i piće, ne ulaze u cenu vaučera i posebno se plaća.

Rezervacija smeštaja vaučerom za Sokobanju

Obavezno proveriti kod ugostitelja da li je njegov objekat na listi prijavljenih za izdavanje smeštaja na vaučer kako ne bi bili odbijeni za vaš vaučer.
Ministarstvo je propisalo da ugostitelj može pružati usluge smeštaja od narednog dana od dana objavljivanja njegovog imena na listi ugostitelja.

Šta vaučer u Sokobanji pokriva a šta ne

Ako je račun za smeštaj veći od vrednosti vaučera, korisnik mora razliku sam platiti. Ako je iznos manji od vrednosti vaučera, razlika se ne nadoknađuje.
Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20.11.2024. godine.
Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
Vaučer se može iskoristi isključivo za ugostiteljski objekat za koji je izvršena rezervacija. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Uslovi za dobijanje vaučera od 10.000 din

Vaučer se uzima za smeštaj u objektiu van mesta prebivališta i van mesta studiranja korisnika.
Vaučer se koristi za smeštaj od najmanje 5 noćenja.

Lica koja mogu konkurisati za vaučere:

1) penzioneri
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 80.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 80.000 dinara mesečno;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16);
9) studenti prvog, drugog i trećeg stepena.
Vučer se samo može iskoristiti samo po jednom osnovu.

Prijava za vaučer

Prijava se vrši lično uz potrebnu dokumentaciju. Drugo lice može prijaviti korisnika vaučera u slučaju da je korisnik vaučera: penzioner, korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, ratni vojni invalid ili civilni invalid rata.
Budući korisnici na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnose prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana. Period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.
Prijave se primaju najkasnije do 15.01.2024. godine zaključno sa 15.10.2024. godine

PRIJAVLJIVANJE

Prijava mora biti čitko popunjena i potpisana. Na uvid se daje fotokopija lične karte ili pasoša i potpisana potvrda ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na ime korisnika vaučera. Potvrda može biti poslata korisniku elektronskim putem (e-mail) ili može biti skeniran dokument, sa periodom rezervacije i punim imenom lica na koga glasi.

1. Penzioneri stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2.  Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 80.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

3.  Studenti uz prijavu prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.
Dobitnici vaučera od nadležnog Ministarstvo, putem Pošte Srbije, dobijaju vaučere na adresu, putem preporučene pošiljke.
 

DOKUMENTA

Lista ugostitelјa
Obaveštenje za potencijalne korisnike vaučera
Obrazac prijave za vaučere 2024
Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi
Punomoćje za podnošenje prijave
Obaveštenje - Poziv ugostitelјima
Obrasci prijave za ugostitelјe
Obrazac izjave 1
Obrazac izjave 2
Poseban račun
Tabela koja se dostavlјa na mejl
Instrukcija za ugostitelјe